Change language

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016) (de “Verordening”).

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Trojsten o.z., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Id. Nr.: 30815886

Lokale organisatoren van elk land hebben toegang tot persoonsgegevens uit de afzonderlijke landen die deelnemen aan de Náboj Junior wedstrijd (de “Wedstrijd”), voor zover de persoonsgegevens afkomstig zijn van de inschrijvers en de ingeschrevenen personen (leerlingen) uit hun land. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met inschrijvers om hen te informeren over het lopende jaar van de Wedstrijd om zo een soepel verloop te waarborgen, voor het verzenden van marketing-e-mails aan inschrijvers bij de promotie van afzonderlijke jaren van de Wedstrijd, en daarnaast voor het verzenden van informatie over de resultaten van ingeschreven personen (leerlingen) aan hun respectieve inschrijvers.

Welke gegevens verwerken wij?

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

De inschrijver verstrekt persoonsgegevens bij het inschrijven van een team studenten voor de Wedstrijd. Tijdens de Wedstrijd worden video-opnames en/of audiovisuele opnames gemaakt.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens? Voor welke doeleinden, op welke rechtsgronden en hoe lang verwerken wij persoonsgegevens?

DoelRechtsgrondslagReikwijdte van de verwerkte gegevensVoor hoe lang verwerken wij de persoonsgegevens?
Goed verloop van de Wedstrijd (organisatie en werking)Gerechtvaardigd belangGegevens in het inschrijvingsformulier voor de wedstrijdVoor de duur van de Wedstrijd en 1 jaar na afloop van het gegeven jaar van de Wedstrijd
Opstelling en publicatie van de resultatenlijstGerechtvaardigd belangNaam, achternaam, jaar, school van de leerling, naam van het wedstrijdteamVoor de duur van de werking van de Wedstrijdwebsite en het account op sociale media
Productie en publicatie van video-opnames en/of audiovisuele opnames tijdens de wedstrijdToestemmingVideo-opnames en/of audiovisuele opnamesVoor de duur van de werking van de Wedstrijdwebsite en het account op sociale media
Promotie van de wedstrijdGerechtvaardigd belangE-mail en telefoonnummer van de inschrijver de persoon die op het inschrijfformulier staat vermeld2 jaar na het einde van het gegeven jaar van de Wedstrijd

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Geven wij uw persoonsgegevens door aan derde landen (buiten de EU)?

Wij geven de tijdens de registratie verstrekte persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de EU. Ze worden uitsluitend opgeslagen op servers binnen de EU. Tijdens uw interactie op de sociale netwerken die Trojsten gebruikt, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen, voornamelijk in het kader van het gebruik van analytische en statistische diensten van exploitanten van sociale netwerken waarop Trojsten een gevestigd profiel heeft.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

  1. Het recht om toestemming in te trekken, indien toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is.
  2. Het recht op correctie van onjuiste of verouderde persoonsgegevens
  3. Recht op beperking van de verwerking
  4. Recht op toegang tot uw persoonsgegevens
  5. Het recht om uw persoonsgegevens aan een andere exploitant over te dragen
  6. Het recht op het wissen van uw persoonsgegevens
  7. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  8. Recht om een klacht in te dienen

In geval van een vermeende schending van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens in het land waar u woont, of in het land waar de vermeende schending van de bescherming van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. In Slowakije is dat het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

De termijn voor de behandeling van uw verzoek bij de uitoefening van uw rechten:

Wij zullen altijd proberen uw verzoek binnen 30 dagen na ontvangst te behandelen. Vanwege het aantal verzoeken en de complexiteit ervan kan de termijn echter met 2 maanden worden verlengd. Wij zullen u hierover uiterlijk 30 dagen na de indiening van uw verzoek informeren, samen met de reden voor de verlenging van de termijn. Tegelijkertijd hebt u in dit geval het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Verzoeken tot uitoefening van de rechten van de betrokkene kunnen elektronisch, per e-mail naar het adres osobne.udaje@trojsten.sk, of per post naar het adres van de exploitanten vermeld aan het begin van deze informatie verstuurd worden.

Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij geen gebruik van geautomatiseerde verwerking of profilering.