Change language

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (D.u. UE L 119, 4.5.2016) („Rozporządzenie”).

Kto przetwarza Pana/Pani dane osobowe?

Trojsten o.z., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratysława, Id. No.: 30815886

Lokalny organizator w kraju uczestniczącym w zawodach Náboj Junior (określanych dalej jako „Zawody”) ma dostęp tylko do danych osobowych osób rejestrujących i osób zarejestrowanych (uczniów) z danego kraju. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do komunikacji z rejestrującymi w celu informowania o tegorocznej edycji Zawodów i zapewnienia sprawnego przebiegu Zawodów, przesyłania wiadomości e-mail promujących poszczególne edycje Zawodów i przesyłania informacji o wynikach osób zarejestrowanych (uczniów) do odpowiednich osób rejestrujących.

Jakie dane przetwarzamy?

Jak pozyskujemy dane osobowe?

Rejestrujący dostarcza dane osobowe podczas rejestracji drużyny uczniów na Zawody. Materiały wideo i/lub audio-wideo rejestrowane są w czasie przebiegu Zawodów.

Jak wykorzystujemy dane osobowe? Dla jakiego celu, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres czasu przetwarzamy dane osobowe?

CelPodstawa prawnaZakres przetwarzanych danychPrzez jaki okres czasu przetwarzamy dane?
Zagwarantowanie sprawnej organizacji i poprawnego przebiegu konkursuPrawnie uzasadniony interesDane podane w trakcie rejestracji na ZawodyW trakcie trwania i przez jeden rok po zakończeniu aktualnej edycji Zawodów
Przygotowanie i publikacja listy wynikówPrawnie uzasadniony interesImię, nazwisko, klasa, szkoła, nazwa drużynyPrzez czas funkcjonowania strony internetowej i kont Zawodów w serwisach społecznościowych
Przygotowanie i publikacja materiałów wideo i/lub audio-wideo nagrywanych w trakcie przebiegu KonkursuZgoda na przetwarzanie danych osobowychZdjęcia i/lub materiały wideo i/lub materiały audio-wideoPrzez czas funkcjonowania strony internetowej i kont Zawodów w serwisach społecznościowych
Promocja ZawodówPrawnie uzasadniony interesAdres e-mail i numer telefonu osoby rejestrującej (wymienionej w formularzu rejestracyjnym)Przez dwa lata po zakończeniu aktualnej edycji konkursu

Kto ma dostęp do Pana/Pani danych osobowych?

Czy przekazujemy Pana/Pani dane do krajów trzecich (spoza UE)?

Nie wydajemy (transferujemy) danych osobowych podanych w trakcie rejestracji krajom spoza Unii Europejskiej. Dane są przechowywane wyłącznie na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej.

Podczas korzystania z serwisów społecznościowych wykorzystywanych przez Trojsten, Pana/Pani dane osobowe mogą być transferowane do krajów trzecich, przede wszystkim w celu realizacji usług o charakterze analitycznym i statystycznym.

Jakie są Pana/Pani prawa jako podmiotu danych?

  1. Prawo do wycofania zgody, jeśli podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda
  2. Prawo do poprawy nieprawidłowych lub nieaktualnych danych
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  4. Prawo dostępu do danych osobowych
  5. Prawo do transferu danych osobowych do innego podmiotu przetwarzającego dane
  6. Prawo do usunięcia danych osobowych
  7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  8. Prawo do złożenia zażalenia

W przypadku zaistnienia podejrzenia o naruszeniu odpowiednich przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, może Pan/Pani złożyć zażalenie do organu sprawującego nadzór nad ochroną danych osobowych w Pana/Pani kraju zamieszkania lub w kraju, w którym doszło do domniemanego naruszenia. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W Słowacji odpowiednim organem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej.

Czas potrzebny do rozpatrzenia Pana/Pani wniosku o skorzystanie z przysługujących Panu/Pani praw:

Będziemy dokładać starań, by wniosek został rozpatrzony w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia. Z uwagi na liczbę i złożoność wniosków, termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące. Poinformujemy Pana/Panią o tym fakcie nie później niż 30 dni od momentu dostarczenia wniosku, z podaniem powodu opóźnienia. W takim przypadku może Pan/Pani złożyć zażalenie do odpowiedniego organu nadzoru.

Wniosek o skorzystanie z praw może być dostarczony drogą elektroniczną, na adres e-mail gdpr@trojsten.sk lub pocztą tradycyjną na adres podany na pierwszej stronie niniejszego dokumentu.

Nie stosujemy automatycznego przetwarzania i profilowania podczas przetwarzania danych osobowych.