Registrácia


Súťaž
*
*

Začnite písať mesto, ulicu alebo názov školy. Potom školu vyberte z ponuky.

Kontakt
*
*
*
Účastníci
Meno
 
Priezvisko
 
Rok narodenia
 
Rok ukončenia ZŠ
   
   
   
   

Účastníkov súťaže je možné doplniť neskôr, najneskôr však do 18. novembra 2021.

Registrovať
*

Prihlásením sa do súťaže Náboj Junior žiaci, resp. ich učitelia alebo zákonní zástupcovia súhlasia s pravidlami a zaväzujú sa ním riadiť.

Prihlásením tiež udeľujú súhlas Univerzite Karlovej, so sídlom Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, Česká republika, IČO 00216208 (ďalej len UK), ktorá je správcom osobných údajov všetkých fakúlt a súčastí UK, ku spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov pre potreby súťaže Náboj, a to po dobu 10 rokov od času registrácie. Súčasne súhlasia s uvedením svojho mena, priezviska, ročníku a počtu bodov v spojení so súťažným tímom a navštevovanou školou vo zverejnených výsledkových listinách. Súhlas sa vzťahuje aj na uchovávanie dát potrebných pre archívne účely (vrátane publikovaných výsledkových listín) aj po tejto lehote.

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, Česká republika (ďalej len MFF UK) tieto údaje spracúva za účelom evidencie súťažiacich, pre zabezpečenie fungovania súťaže, analýzy účinnosti jednotlivých propagačných akcií MFF UK a k spravodajským účelom.

Údaje nebudú odovzdané tretej osobe a nebudú využívané k iným účelom, než na ktoré boli poskytnuté.

Prihlásením ďalej súhlasia so zobrazením fotografií a videozáznamov, na ktorých je zachytená ich podoba, a ďalej súhlasia s rozmnožovaním a rozširovaním týchto fotografií pre spravodajské účely v súvislosti s ich účasťou v súťaži Náboj. S týmito materiálmi bude naložené v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Českej republiky.

Žiaci, resp. ich učitelia alebo zákonní zástupcovia berú na vedomie, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu naboj org alt64 gdpr. Rovnako tak môže byť požadované odstránenie archívnych údajov, ak toto bude technicky možné.

Prihlásení majú právo:

  • informovať sa, aké osobné údaje sú spracúvané,
  • požiadať o opravu osobných údajov, ak sú neplatné alebo zastarané,
  • požadovať, aby ich osobné údaje neboli spracúvané do doby, kým nebude vyriešená oprávnenosť vyššie uvedených požiadaviek,
  • požadovať, aby boli ich osobné údaje odovzdané inému správcovi,
  • podať sťažnosť dozornému úradu.

V prípade akejkoľvek otázky alebo uplatnenia svojich práv je možné kontaktovať poverenca UK pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese cuni cz alt64 gdpr.

Registráciou beriete na vedomie, že na účasť v súťaži je potrebné zariadenie (počítač / notebook) s internetovým pripojením a organizátori nezodpovedajú za problémy spôsobené slabým pripojením na strane súťažiacich.

Prosím potvrďte vašu registráciu kliknutím na link v e-mailovej správe, ktorú obrdžíte po odoslaní tohto formulára.