Pravidlá

1. Účasť v Náboji Online

Náboj Online je tímová súťaž žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Žiaci súťažia v najviac štvorčlenných tímoch. Všetci členovia tímu sú žiakmi rovnakej školy. Obtiažnosť súťaže je prispôsobená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

2. Prihlásenie

Do súťaže tímy prihlasuje výhradne učiteľ a to prostredníctvom webového rozhrania na stránkach súťaže do ukončenia prihlasovania alebo do naplnenia kapacity. Všetky informácie o termínoch, počte prihlásených tímov a celkovej kapacite sú dostupné na stránkach súťaže. Prihlasovanie má dve kolá. Každá škola môže prihlásiť ľubovoľný počet tímov počas oboch kôl. Počas prvého kola sú prvé dva tímy z vašej školy automaticky zaradené medzi súťažiace tímy. Ďalšie tímy sa dostanú na čakaciu listinu. Dva týždne pred súťažou končí prvé kolo prihlasovania a začína druhé. Ak ešte nie je plná kapacita, tak najprv tretie a potom aj štvrté tímy z čakacej listiny sú zaradené medzi súťažiace tímy, pokiaľ to dovoľuje kapacita. Ak po ukončení druhého kola prihlasovania (týždeň pred súťažou) budú stále voľné miesta, tak najprv piate, potom šieste, … Tímy z čakacej listiny budú zaradené medzi súťažiace tímy.

3. Začiatok súťaže

Súťažiaci sa môžu zúčastniť súťaže z akéhokoľvek miesta, jediné nutné podmienky sú elektronické zariadenie s pripojením na internet a stabilné internetové pripojenie. Organizátori nebudú zodpovedať za problémy spôsobené slabým internetovým pripojením na strane súťažiacich. Členovia tímu sa nachádzajú v jednej miestnosti v škole, ak to bude situácia povoľovať. Žiadame súťažiacich o dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení platných v ich lokalite v čase konania súťaže. Každý registrovaný tím dostane dva emaily, týždeň a deň pred súťažou. Tento email bude obsahovať prihlasovacie údaje potrebné na prístup do súťažného rozhrania kde budú zverejnené zadania a kde sa budú odovzdávať riešenia.

4. Riešenie a odovzdávanie úloh

Súťažiaci v tíme riešia ľubovoľnú zo šiestich úloh, ktoré majú k dispozícii, výsledkom je jedno číslo (ak ide o desatinné číslo, zadáva sa ako desatinné, nie v tvare zlomku). Akonáhle si tím myslí, že ich výsledok je správny, odovzdajú tento výsledok prostredníctvom súťažného rozhrania. Ak je odovzdané riešenie správne, budú na to upozornení a odomkne sa im nové zadanie. Počet predložení každej úlohy nie je nijako obmedzený, avšak po odovzdaní nesprávneho riešenia sa na jednu minútu znemožní odovzdanie výsledku akejkoľvek úlohy.

5. Ukončenie súťaže

Súťaž končí uplynutím časového limitu dvoch hodín. Od tejto chvíle nebude ďalej možné odovzdávať riešenia cez súťažné rozhranie. Hneď po skončení súťaže a pred vyhlásením výsledkov bude možné poslať akékoľvek potenciálne sťažnosti na info-sk@math.naboj.org.

6. Víťaz

Vo svojej krajine konania víťazí ten tím, ktorý vyriešil najviac úloh. Pri rovnakom počte záleží na najvyššom čísle vyriešenej úlohy, pri rovnosti sa posudzuje druhé najvyššie číslo atď. Ak dva tímy vyriešia úplne rovnaké úlohy, rozhoduje čas odovzdania poslednej úlohy, pri rovnosti sa posudzuje čas predposlednej odovzdanej úlohy atď. Rovnakým postupom sa určí poradie zvyšných tímov. Podľa rovnakého princípu sa stanovuje medzinárodná výsledková listina.

7. Povolené pomôcky

Povolené sú bežné písacie a rysovacie pomôcky. Každý tím obdrží pred začiatkom súťaže tabuľku so vzorcami a potrebnými konštantami vo formáte pdf, ktorá bude k dispozícii na stiahnutie v hernom systéme. Používanie akýchkoľvek iných elektronických výpočtových pomôcok (kalkulačka, notebook, ...), prostriedkov na diaľkovú komunikáciu (mobilný telefón, internet, ...), literatúry alebo vlastných poznámok je zakázané s výnimkou odovzdávania výsledkov súťažných úloh. Spolupracovať je povolené iba s členmi vlastného tímu. Na dodržiavanie týchto pravidiel dohliada učiteľ.

8. Štatút súťaže

Tieto pravidlá súťaže Náboj Junior platia pre všetky zúčastnené tímy. Svojim prihlásením do súťaže tím potvrdzuje, že sa s pravidlami zoznámil, súhlasí s ich znením a zaväzuje sa tieto pravidlá dodržiavať. Akékoľvek prehrešky proti pravidlám súťaže môžu byť potrestané diskvalifikáciou celého tímu.

Termíny


  • Začiatok registrácie
    20. septembra 2021
  • Koniec registrácie
    11. novembra 2021
  • Termín súťaže
    19. novembra 2021