Pravidlá Náboja

Stiahnuť pravidlá v pdf


1. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Náboj Junior je tímová súťaž žiakov druhého stupňa základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií. Obtiažnosť úloh bude prispôsobená žiakom 8. a 9. ročníka (tercie a kvarty). Žiaci súťažia v štvorčlenných tímoch. Všetci členovia tímu sú žiakmi rovnakej školy.

2. PRIHLÁSENIE

Do súťaže sa školy prihlasujú prostredníctvom webového rozhrania na stránkach súťaže do ukončenia prihlasovania alebo do naplnenia kapacity. Všetky informácie o termínoch, počte prihlásených tímov a celkovej kapacite sú dostupné na stránkach súťaže. Každá škola môže priamo do súťaže prihlásiť najviac dva tímy. Tretie a ďalšie prihlásené tímy budú zaradené na čakaciu listinu a súťaže sa budú môcť zúčastniť len v prípade nenaplnenia kapacity. Tímy do súťaže prihlasujú učitelia.

3. ZAČIATOK SÚŤAŽE

Každý prihlásený tím dostane pred súťažou prihlasovacie údaje do herného systému určeného na stiahnutie súťažných úloh vo formáte pdf a odovzdávanie riešení. Po zahájení súťaže bude k dispozícii prvých šesť úloh.

4. RIEŠENIE ÚLOH

Riešenie úloh prebieha v priestoroch prihlásených škôl pod dohľadom učiteľa, ktorý kontroluje dodržiavanie pravidiel. Súťažiaci v tíme riešia ľubovoľnú zo šiestich úloh, ktoré majú k dispozícii, výsledkom je väčšinou nejaké číslo. Akonáhle tím dospeje k záveru, že ich výsledok je správny, zadá výsledok do systému v požadovanom formáte. Ak je výsledok úlohy správny, úloha sa započíta medzi vyriešené. Tímu je potom pripočítaný jeden bod a v hernom systéme uvoľnená ďalšia úloha na stiahnutie. V prípade zlého výsledku je tímu po dobu jednej minúty zablokované odovzdávanie všetkých úloh. Počet možných zadaní výsledkov každej úlohy nie je nijako inak obmedzený.

5. PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY

Počas súťaže sa v reálnom čase zverejňujú priebežné výsledky jednotlivých tímov. 20 minút pred koncom súťaže sa zverejňované priebežné výsledky už neaktualizujú.

6. UKONČENIE SÚŤAŽE

Súťaž končí uplynutím časového limitu dvoch hodín. Od tejto chvíle už nie je možné zadávať do herného systému ďalšie riešenia.

7. VÍŤAZ

Hneď po ukončení súťaže sa zverejní priebežné poradie. Najneskôr 60 minút po ukončení súťaže budú k dispozícii definitívne výsledky. Víťazí tím s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje nižší čas prijatia poslednej správnej odpovedi. Rovnakým postupom sa určí poradie ostatných tímov a podobne sa určuje aj medzinárodná výsledková listina.

8. POMÔCKY

Povolené sú bežné písacie a rysovacie potreby. Každý tím dostane 60 minút pred zahájením súťaže tabuľku so vzorcami a konštantami vo formáte pdf, ktorá bude k dispozícii na stiahnutie v hernom systéme. Používanie akýchkoľvek iných elektronických výpočtových pomôcok (kalkulačky, notebooky, atď.), prostriedkov diaľkovej komunikácie (mobilné telefóny, internet, atď.), literatúry ani vlastných poznámok nie je povolené s výnimkou odovzdávania výsledkov súťažných úloh a obsluhovania herného systému. Spolupracovať je povolené výhradne s členmi vlastného tímu.

9. ŠTATÚT PRAVIDIEL

Tieto pravidlá súťaže Náboj Junior platia pre všetky zúčastnené tímy nezávisle na mieste konania súťaže. Svojím prihlásením do súťaže tím potvrdzuje, že sa s pravidlami zoznámil, súhlasí s ich znením a zaväzuje sa tieto pravidlá dodržiavať. Akékoľvek prehrešky proti pravidlám súťaže môžu byť potrestané diskvalifikáciou celého tímu.

Termíny


  • Začiatok registrácie
    18. októbra 2021
  • Koniec registrácie
    11. novembra 2021
  • Termín súťaže
    19. novembra 2021