Pravidlá Náboja

Stiahnuť pravidlá v pdf


1. Účasť v súťaži

Náboj Junior je tímová súťaž žiakov druhého stupňa základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií. Obtiažnosť úloh bude prispôsobená žiakom 8. a 9. ročníka (tercie a kvarty). Žiaci súťažia v štvorčlenných tímoch. Všetci členovia tímu sú žiakmi rovnakej školy.

2. Prihlásenie

Do súťaže sa školy prihlasujú prostredníctvom webového rozhrania na stránkach súťaže do ukončenia prihlasovania, alebo do naplnenia kapacity. Všetky informácie o termínoch, počte prihlásených tímov a celkovej kapacite sú dostupné na stránkach súťaže. Každá škola môže priamo do súťaže prihlásiť najviac dva tímy. Tretie a ďalšie prihlásené tímy budú zaradené na čakaciu listinu a súťaže sa budú môcť zúčastniť len v prípade nenaplnenia kapacity organizačného miesta. Tím si pri prihlásení zvolí súťažné miesto, súťažiť v zahraničí však nie je povolené.

3. Začiatok súťaže

Súťažiaci sú povinní dostaviť sa na miesto konania súťaže včas a dbať na pokyny organizátorov. Pred samotným začiatkom súťaže dostane každý tím zalepenú obálku s prvými šiestimi úlohami. Tímy túto obálku rozbalia až na pokyn organizátora, ktorý tak odštartuje súťaž.

4. Riešenie úloh

Súťažiaci v tíme riešia ľubovoľnú zo šiestich úloh, ktoré majú k dispozícii, výsledkom je väčšinou nejaké číslo. Akonáhle tím dôjde k záveru, že ich výsledok je správny, vyšle jedného zástupcu s výsledkom napísaným na zadaní príslušnej úlohy za opravovateľom, kde výsledok predloží na kontrolu. Ak je predložené riešenie správne, opravovateľ zreteľne označí zadanie úlohy svojou značkou. Počet predložení každej úlohy nie je nijako obmedzený, po treťom nesprávnom pokuse však môže opravovateľ vyžadovať okrem výsledku aj postup riešenia.

5. Opravovatelia a meniči

Opravovateľov je viac a každý opravuje iba niektoré úlohy. Podrobnosti budú upresnené na mieste pred začiatkom súťaže. Ak sa stretne u jedného opravovateľa viac riešiteľov, zaradia sa do radu v poradí, v akom ku stolíku prišli. Opravovateľom označená úloha sa odovzdáva pri stolíku meniča. Iba tam odovzdaná úloha sa počíta za vyriešenú. Za odovzdanú úlohu obdrží tím novú úlohu, a to až do vyčerpania pripravených úloh. Celkový počet úloh bude upresnený pred začiatkom súťaže.

6. Ukončenie súťaže

Súťaž končí uplynutím časového limitu dvoch hodín. Od tejto chvíle sa s úlohami nie je možné zaradiť do radu k opravovateľovi. Tí, čo už stoja v rade, môžu svoje riešenia predložiť ku kontrole. Úlohy odovzdané po časovom limite sa považujú za odovzdané v čase konca súťaže.

7. Víťaz

V mieste konania víťazí ten tím, ktorý vyriešil najviac úloh. Pri rovnakom počte záleží na najvyššom čísle vyriešenej úlohy, pri rovnosti sa posudzuje druhé najvyššie číslo atď. Ak dva tímy vyriešia úplne rovnaké úlohy, víťaz sa určí losovaním. Vo výsledkovej listine však oba tímy obsadia rovnakú pozíciu. Rovnakým postupom sa určí poradie zvyšných tímov. Podobne sa stanovuje celoštátna a medzinárodná výsledková listina.

8. Pomôcky

Povolené sú bežné písacie a rysovacie potreby. Od organizátorov každý tím dostane dostatok papierov na písanie a tabuľku so vzorcami a konštantami, ktorá sa bude nachádzať v obálke s úlohami. Každý tým dostane dostatek papírů na psaní a tabulku s vzorci a konstantami spolu s úlohami. Používanie akýchkoľvek elektronických výpočtových pomôcok (kalkulačky, notebooky, atď.), prostriedkov diaľkovej komunikácie (mobilné telefóny, internet, atď.), literatúry ani vlastných poznámok nie je povolené. Spolupracovať je povolené výhradne s členmi vlastného tímu.

9. Štatút pravidiel

Tieto pravidlá súťaže Náboj Junior platia pre všetky zúčastnené tímy nezávisle na mieste konania súťaže. Svojim prihlásením do súťaže tím potvrdzuje, že sa s pravidlami zoznámil, súhlasí s ich znením a zaväzuje sa tieto pravidlá dodržiavať. Akékoľvek prehrešky proti pravidlám súťaže môžu byť potrestané diskvalifikáciou celého tímu.

Termíny


  • Začiatok registrácie
    12. októbra 2020
  • Koniec registrácie
    12. novembra 2020
  • Termín súťaže
    20. novembra 2020